Danh sách các vị trí mở đơn tuyển

Thông tin dành cho các ứng viên

Các bạn vui lòng nộp CV dưới dạng file PDF. Nội dung CV giải thích rõ những vị trí, thành tích, nhiệm vụ từng làm trong quá khứ.

Các bạn có thể đính kèm đường link đến với những sản phẩm mà các bạn đã làm vào CV.

Mục Cover Letter các bạn hãy giải thích vì sao các bạn lại nộp đơn vào The Gifted Battlefield.


Scroll to Top